เกี่ยวกับเรา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาจากการรวมเอาสภาข้าราชการและลูกจ้าง กับ สภาอาจารย์เดิมเข้าด้วยกัน ให้เป็นสภาเดียวกันตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อให้เป็นตัวแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด
มารตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงานคนหนึ่ง และกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานและกรรมการ การดำเนินงานตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการของเรา
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำนาจหน้าที่ ของสภาพนักงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตราที่ 34 มี ดังนี้

  1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้วปวงของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

ประเด็นที่ขับเคลื่อน
วารสาร
คลังข้อมูล
img_1_section_2
ประเด็นที่ขับเคลื่อน
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.