วิสัยทัศน์

มีจิตบริการ ประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. ให้บริการงานต่างๆ ของสภาพนักงาน
  2. ปฏิบัติงานสนับสนุนตามภารกิจหลักของสภาพนักงานต่อมหาวิทยาลัย
  3. ปฏิบัติงานสนับสนุนต่างๆ  ของสภาพนักงาน
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสภาพนักงาน

ตามมาตร 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ..2551

สภาพนักงานมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย

(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.