คณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 6

นายพร พรมมหาราช
นายพร พรมมหาราช
ประธานกรรมการสภาพนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย
รศ.ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์
ดร.แววดาว ทวีชัย
ดร.แววดาว ทวีชัย
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2
คณะแพทยศาสตร์
นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต
นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต
เลขานุการสภาพนักงาน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการสภาพนักงานสายวิชาการ
ผศ.ดร.คมสันติ โชคถวาย
ผศ.ดร.คมสันติ โชคถวาย
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ
รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
คณะแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
คณะนิติศาสตร์
รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
คณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย
รศ.ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย
คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
คณะสังคมศาสตร์
อ.ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
อ.ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการสภาพนักงานสายสนับสนุน
นายกรชิต พิชัย
นายกรชิต พิชัย
คณะบริหารธุรกิจ
นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน
นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สำนักหอสมุด
นายนิคม หล้าอินเชื้อ
นายนิคม หล้าอินเชื้อ
สำนักบริการวิชาการ
นายพร พรมมหาราช
นายพร พรมมหาราช
คณะวิทยาศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ
ว่าที่ ร.ต.พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ
คณะการสื่อสารมวลชน
นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์
นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.แววดาว ทวีชัย
ดร.แววดาว ทวีชัย
คณะแพทยศาสตร์
นางสาวสุกัญญา เพ็ญสละพันธ์
นางสาวสุกัญญา เพ็ญสละพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์
นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์
นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสราวุธ ไชยนิน
นายสราวุธ ไชยนิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต
นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.