ย้อนกลับ
สภาพนักงานเสนอพิจารณาทบทวนสิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สภาพนักงาน เสนอพิจารณาทบทวนสิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ตามที่ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคลากรในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

       ในการนี้ สภาพนักงาน โดยมติที่ประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5 (สามัญ) ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอให้มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

 

 1. โครงการออกจากงานก่อนเกษียณอายุงาน โดยได้รับเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ตามรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
  • เอกสารหมายเลข 1.1 ข้อเสนอแนะโครงการออกจากงานก่อนเกษียณ โดยได้รับเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน
  • เอกสารหมายเลข 1.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน
  • เอกสารหมายเลข 1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556
  • เอกสารหมายเลข 1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  • เอกสารหมายเลข 1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  • เอกสารหมายเลข 1.6 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน
 2. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ “ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน” ตามรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
  • เอกสารหมายเลข 2.1 ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ “ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน”
  • เอกสารหมายเลข 2.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ “ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน”

       โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สภาพนักงานได้มีการประชุมเพื่อพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต), ท่านรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) และท่านรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะนำประเด็นปัญหาทั้ง 2 ประเด็น ดังกล่าวข้างต้น เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามที่สภาพนักงานได้เสนอแนะต่อไป ทั้งนี้ สภาพนักงานมีความยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมในการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ประเด็น ร่วมกับมหาวิทยาลัย

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.