ย้อนกลับ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาพนักงาน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ประธานสภาพนักงานและคณะ ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของสภาพนักงาน โดยมี รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ประธานสภาพนักงาน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-14.00 น. ณ ห้องบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.