ย้อนกลับ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับ เชี่ยวชาญ สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับ เชี่ยวชาญ
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.